แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง นักศึกษา SAIWAM ทัศนศึกษาและเก็บตัวอย่างแมลง

        คณะเกษตรศาสตร์ โดย ดร.คอนแรด มาร์ติน และ อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน อาจารย์และผู้ประวานงานประจำวิชา Excursion of insect biodiversity assessment นำนักศึกษา หลักสูตร Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management (SAIWAM) จำนวน 8 คน เข้าทัศนศึกษาและเก็บตัวอย่างแมลง เพื่อประกอบการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 9.00-11.00 น.


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  23 กันยายน 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.