แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เข้าฝึกงาน

         ศวพก. ได้ให้ความอนุเคราะห์ แก่คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ รับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นางสาวขวัญหล้า รบช้าง เข้าฝึกงาน ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ระยะเวลา 3 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ตามหนังสือที่ ศธ 0535.02/ว.042 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553 ทังนี้ ศวพก. ได้แจ้งผลให้ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เรียบร้อยแล้ว


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  17 กันยายน 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.