แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแก่ สนง.เกษตรและสหกรณ์แม่ฮ่องสอน

        ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียนเชิญ นายจตุรงค์ พวงมณี พร้อมด้วย นายชินกฤต สุวรรณคีรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษและบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย สร้างกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด ที่ื่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  1 กันยายน 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.