แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมประจำปีภายใน ศวพก. 2553

        ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรจัดการประชุมวิชาการภายใน ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระหว่างอาจารย์และนักวิจัยด้วยกัน มีบทความจำนวน 19 บทความนำเสนอในวันที่ 25 สิงหาคม โดยมี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีการประชุมระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์ ฯ ในอนาคต ในวันที่ 26 สิงหาคม


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  27 สิงหาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.