แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง หน่วยงานประเทศเวียดนามเข้าดูงานศวพก.

         Regional Center for Research and Development (RCRD) คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ นำ บุคคลากรจาก RCRD กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Thai Nguyen University ประเทศเวียดนามจำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานของ ศวพก. ในวันที่ 3 ส.ค. 2553 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้มากขึ้น


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  3 สิงหาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.