แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิทยากรบรรยายและนำศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนปลอดสารแม่วาง

         ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรียนเชิญ นางกุศล ทองงาม เป็นวิทยากรบรรยายและนำศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนปลอดสารแม่วาง สำหรับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในโครงการขยายผลโครงการหลวงในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 07.30-13.00 น. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจกระบวนการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการตลาด และมีความพร้อมในการจัดการบริหารกลุ่มที่เหมาะสมกับชุมชน


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  4 สิงหาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.