แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์



ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การประเมินความหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตและการตลาดข้าว

         ศวพก. โดย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้การประเมินความหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตและการตลาดข้าว" ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 2553 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายชีวภาพที่มีต่อระบบการผลิตทางเกษตรอินทรีย์ และเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ จำนวน 35 คน จาก 10 ชุมชน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวชี้วัทางนิเวศน์เพื่อใช้ในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์


 
 
 
 
 
 
   


        




       วันที่  28 กรกฎาคม 2553








 



ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.