แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ

         โครงการวิจัยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ที่ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมตัดสินใน" ณ. ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ศวพก. วันที่ 17 ก.ค. 2553 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจการะบวนการพัฒนาและใช้ตัวชี้วัดเพื่อการเปรียบเทียบระดับความยั่งยืนของการดำรงชีพของชุมชนบนพื้นที่สููง และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ความสำคัญของแต่ละตัวชี้วัด โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 17 คน จากหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อบต. และสถาบันวิจัยฯ โดยมี รศ.ดร. เบญจพรรณเอกะสิงห์ และ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เป็นวิทยากรปฏิบัติการ


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  20 กรกฎาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.