แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานวิจัยของ ศวพก.

         โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ สพฐ. สกอ. สวทช. และ สสวท. จำนวนประมาณ 200 คนเข้าศึกษาดูงานวิจัยด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร ใันวันที่ 27 มิ.ย. 2553 โดยมี ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เป็นผู้นำเสนอ


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  27 มิถุนายน 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.