แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สปก. เชียงใหม่นำกลุ่มเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน

         สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) จ.เชียงใหม่นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบเลิม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน องค์ความรู้ แหล่งตลาด ในเรื่องการผลิตผักปลอดภัย และการป้องกันโรคพืชชนิดต่างๆ ณ สถานีวิจัยเกษตรชลประทาน ศวพก. ในวันที่ 2 มิ.ย. 2553


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  2 มิถุนายน 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.