แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้ารับการบรรยายและศึกษาดูงาน

         ศวพก. ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้การบรรยายเรื่อง การจัดการแปลงเกษตรเชิงระบบและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมกับนำเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่แปลงเรียนรู้ สถานีวิจัยเกษตรชลประทาน ศวพก. ในวันที่ 3 พ.ค. 2553 ที่ผ่านมา


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  3 พฤษภาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.