แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศวพก. จัดวิทยากรให้ความรู้และจัดนิทรรศการพืชผักอาหารปลอดสารพิษ

         นายจตุรงค์ พวงมณี จาก ศวพก. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดนิทรรศการ ในโครงการจัดงาน "มหกรรม พืชผักอาหารปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง" ที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วนวันที่ 26 ก.พ. 2553


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.