แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บรรยายการผลิตพืชอาหารปลอดภัยให้ อบต.ดอนเปา

         วิยากรจาก ศวพก. ไปบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการผลิต การวางแผนและการจดบันทึกการผลิตพืชอาหารปลอดภัย" เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตพืชอาหารปลอดภัยให้แก้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ณ ที่ทำการ อบต.ดอนเปา ในวันที่ 18 ก.พ. 2553 ตามโครงการพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ที่ ทาง อบต.ดอนเปา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.