แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สำนักงานการค้าภายในเชียงใหม่ขายไข่ไก่ธงฟ้าที่ ศวพก.

        สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด 10-20 สตางค์ต่อฟอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น โดยจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 7-28 ก.ค. 2553 เวลา 06.00-15.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ (Farm Outlet) ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  8 กรกฎาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.