แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง Project Completion Workshop หัวข้อ

         รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เข้าร่วมประชุม Project Completion Workshop หัวข้อ "Rice Landscape Management for Improving Farmer Livelihoods in Upper Catchments of the Mekong and Red River Basins" (CPWF PN11) วันที่ 29-30 มีค.53 ณ Kantary Hills Hotel ซึ่งจัดโดย International Rice Research Institute (IRRI) มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายประเทศอาทิ ลาว เวียดนาม ไทย อเมริกา


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  31 มีนาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.