แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 6, 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        
การจัดสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2553 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดร่วมกัน กำหนดประเด็นหลักในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Save the World to Save Life) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ กล่าวคือระบบเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพของประชากรโลก รวมทั้งเป็นทั้งสาเหตุและผลที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลก นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความสัมพันธ์ทางการผลิต และการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน รวมทั้งความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถหลีกพ้นภาวะและความสัมพันธ์ดังกล่าวไปได้.....
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.agri_system.psu.ac.th'


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.