แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agricultural systems)

        ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบ ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) และระดับปริญญาเอก (หลักสูตรภาษาไทย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.