แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง นักเรียนโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก ดูงานสถานีทดลองฯ

        โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก จ.เชียงใหม่ ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 คน ซึ่งกำลังศึกษาหัวเรื่อง "จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร" เข้าดูกิจกรรมการผลิตผักปลอดสารพิษ ของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ณ สถานีทดลองเกษตรชลประทาน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.