แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้นานาชาติ (CIFOR)

         รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้นานาชาติ (Center for International Forestry Research : CIFOR) ณ เมือง Bagor ประเทศอินโดนีเชีย ในระหว่างวันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2552


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  29 ตุลาคม 2552
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.