แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ดูงานโปรแกรมการขอใช้รถยนต์

         คณะทำงานจาอคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 คน ศึกษาดูงานโปรแกรมการขอใช้รถยนต์ ของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 - 15.30 น. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2552
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.