แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมและดูงานระบบสารสนเทศ

         โครงการจัดเตรียมความพร้อมของทีมจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรองรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (คุณเดชา ตันติยวรงค์) หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวักกาฬสินธุ์ จำนวน 31 คน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงานระบบสารสนเทศทางเกษตร(รสทก.)และระบบการตัดสินใจท้องทุ่งไทย

กำหนดการ 24 ธันวาคม 2551 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 ธันวาคม 2551 เวลา 08.00 - 16.30 น. เดินทางไปจังหวัดลำพูน แนะนำและสาธิตระบบการตัดสินใจท้องทุ่งไทย


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  9 ธันวาคม 2551
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.