แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง Special Seminar : Use of Analytical Hierachy Process (AHP) for Farmer Decision Making

         สัมมนาพิเศษ เรื่อง Use of Analytical Hierachy Process (AHP) for Farmer Decision Making โดย รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์

วันที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลา 15.30 – 16.30 น. ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

Special Seminar : Use of Analytical Hierachy Process (AHP) for Farmer Decision Making by Assoc. Prof. Benchaphun Ekasingh

on December 25, 2008 : 3.30 - 4.30 pm. at Nakorn Na Lampang Conferrence room, Multiple Cropping Center, Chiangmai University


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  4 ธันวาคม 2551
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.