แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทประเทศเวียตนามศึกษาดูงาน

         กระทรวงเกษตรอละพัฒนาชนบทประเทศเวียตนาม (Department of Science, Technology and Environment) จำนวน 5 คน และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 คน ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Upland Livelihood Development in Northern Thailand โดยมี รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เป็นผู้บรรยาย วันที่ 17 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพิ่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  4 ธันวาคม 2551
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.