แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

         ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารและการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มาพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  5 พฤศจิกายน 2551
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.