โครงสร้างหลักสูตร| วิทยานิพนธ์| นักศึกษา| นักศึกษาเก่า
 
หน้าแรก
 ระบบเกษตรยั่งยืน
 ระบบสนับสนุนการตัดสิน      ใจทางเกษตร
 ระบบธุรกิจเกษตร
 หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
 ผลงานวิจัย
 หลักสูตรปริญญาโท
 บุคลากร
 นักศึกษา
 สารสนเทศภายใน ศวพก.
 งานบริการวิชาการและ     ถ่ายทอดเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาโทเกษตรศาสตร์เชิงระบบ  
       
หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบเป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ที่เน้นการใช้แนวทางเชิงระบบ (Systems approach )ในงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนักวิจัย นักพัฒนาและนักวางแผนที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบเกษตรอย่างเป็นองค์รวม
 
หลักสูตรนี้เปิดสอนครั้งแรกเป็นภาษาไทยในปี พ.ศ. 2527 และเปลี่ยนหลักสูตรนานาชาติในปี พ.ศ. 2531 นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น จีน เนปาล เวียดนาม ภูฐาน บังคลาเทศ ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่าและไทย

  โครงสร้างหลักสูตร
  วิทยานิพนธ์
  นักศึกษา
  นักศึกษาเก่า
  ฐานข้อมูลหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ(AGS Database)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

      1. อาจารย์พฤกษ์               ยิบมันตะสิริ            ประธานกรรมการ
      2. อาจารย์ ดร.เมธี             เอกะสิงห์               กรรมการ
      3. รศ.ดร.อารี                    วิบูลย์พงศ์             กรรมการ
      4. รศ.ดร.เบญจพรรณ       เอกะสิงห์               กรรมการ
      5. รศ.ดร.ธวัชชัย               รัตนชเลศ             กรรมการ
      6. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา               จงแก้ววัฒนา        กรรมการ
      7. ผศ.ดร.อรรถชัย             จินตะเวช              กรรมการ
      8. นางสาววรลักษณ์            สุธีรวรรธนา          เลขานุการศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.