รายละเอียดอนุกรมวิธานดิน
ชื่อชุดดิน :   
Nakhon Sawan ( Ns ) นครสวรรค์
ชุดดิน นครสวรรค์ ( Ns )
   
อันดับดิน  
อันดับย่อย  
Ustalfs
กลุ่มดินใหญ่  
กลุ่มดินย่อย  
วงศ์ดิน  
Loamy-skeletal,Mixed,Isohyperthermic
ความจุไอออนบวก  
superactive
ปฏิกิริยาดิน  
ไม่มีข้อมูล
ชั้นวินิจฉัยดินบน  
Ochric
ชั้นวินิจฉัยดินล่าง  
Argillic