รายละเอียดอนุกรมวิธานดิน
ชื่อชุดดิน :   
Ko Yai ( Koy ) เกาะใหญ่
ชุดดิน เกาะใหญ่ ( Koy )
   
อันดับดิน  
อันดับย่อย  
Aquepts
กลุ่มดินใหญ่  
กลุ่มดินย่อย  
วงศ์ดิน  
Coarse-Loamy,Mixed,Isohyperthermic
ความจุไอออนบวก  
ไม่มีข้อมูล
ปฏิกิริยาดิน  
ไม่มีข้อมูล
ชั้นวินิจฉัยดินบน  
Umbric
ชั้นวินิจฉัยดินล่าง  
Cambic