รายละเอียดอนุกรมวิธานดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bang Mun Nak ( Ban ) บางมูลนาค
ชุดดิน บางมูลนาค ( Ban )
   
อันดับดิน  
อันดับย่อย  
Aquepts
กลุ่มดินใหญ่  
กลุ่มดินย่อย  
วงศ์ดิน  
Very-fine,Kaolinitic,Isohyperthermic
ความจุไอออนบวก  
ไม่มีข้อมูล
ปฏิกิริยาดิน  
nonacid
ชั้นวินิจฉัยดินบน  
Ochric
ชั้นวินิจฉัยดินล่าง  
Cambic