รายละเอียดอนุกรมวิธานดิน
ชื่อชุดดิน :   
Maha Sarakham ( Mk ) มหาสารคาม
ชุดดิน มหาสารคาม ( Mk )
   
อันดับดิน  
อันดับย่อย  
Ustalfs
กลุ่มดินใหญ่  
กลุ่มดินย่อย  
วงศ์ดิน  
Loamy,Siliceous,Isohyperthermic
ความจุไอออนบวก  
Subactive
ปฏิกิริยาดิน  
ไม่มีข้อมูล
ชั้นวินิจฉัยดินบน  
Ochric
ชั้นวินิจฉัยดินล่าง  
Argillic