รายละเอียดอนุกรมวิธานดิน
ชื่อชุดดิน :   
Dong Yang En ( Don ) ดงยางเอน
ชุดดิน ดงยางเอน ( Don )
   
อันดับดิน  
อันดับย่อย  
Ustalfs
กลุ่มดินใหญ่  
กลุ่มดินย่อย  
วงศ์ดิน  
Fine-silty,Mixed,Isohyperthermic
ความจุไอออนบวก  
Active
ปฏิกิริยาดิน  
ไม่มีข้อมูล
ชั้นวินิจฉัยดินบน  
Ochric
ชั้นวินิจฉัยดินล่าง  
Argillic