ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินย่อย Kandic  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 4 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินดอยปุย (Dp)
ชุดดินคลองขุด (Kut)
ชุดดินพะยอมงาม (Pym)
ชุดดินสตูล (Stu)
 
หน้าที่   [1]