สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bang Phae(Bph)      บางแพ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4011010  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
105-170+  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
105.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
170.00  
ชื่อชั้นดิน  
Bwg3  
ชั้นดินวินิจฉัย  
-  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
50.50  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
29.30  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
20.20  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
.60  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
9.50  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
29.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
11.10  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทรายหยาบ  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนเหนียวปนทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
2.00