สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bang Phae(Bph)      บางแพ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4011109  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
63-105  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
63.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
105.00  
ชื่อชั้นดิน  
Bwg2  
ชั้นดินวินิจฉัย  
-  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
27.70  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
47.10  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
25.20  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
.50  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
.90  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
2.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
23.50  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทรายหยาบ  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
2.40