สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bang Phae(Bph)      บางแพ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4011108  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
40-63  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
40.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
63.00  
ชื่อชั้นดิน  
Bwg1  
ชั้นดินวินิจฉัย  
-  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
18.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
51.60  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
30.30  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
2.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
3.70  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
3.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
2.60  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
6.60  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินเหนียว กับ ทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
9.00