สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Li(Li)      ลี้
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
2-9897  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
11-27  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
11.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
27.00  
ชื่อชั้นดิน  
BA  
ชั้นดินวินิจฉัย  
-  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
11.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
48.00  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
40.60  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
5.30  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
3.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
1.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
.50  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
1.30  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินเหนียวปนทรายแป้ง  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินเหนียวปนทรายแป้งปนกรวดปนทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
3.40