สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Huai Yot(Ho)      ห้วยยอด
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pd-696  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
10-20/36  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
10.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
36.00  
ชื่อชั้นดิน  
C  
ชั้นดินวินิจฉัย  
-  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
38.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
42.00  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
20.00  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
ไม่มีข้อมูล  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
ไม่มีข้อมูล  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
ไม่มีข้อมูล  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
ไม่มีข้อมูล  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
ไม่มีข้อมูล  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทรายหยาบ  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนปนกรวดหยาบ  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
1.30