สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chai Badan(Cd)      ชัยบาดาล
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4022224  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
20-40  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
20.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
40.00  
ชื่อชั้นดิน  
AB  
ชั้นดินวินิจฉัย  
-  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
12.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
55.80  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
32.20  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
2.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
1.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
1.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
2.80  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
4.70  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนเหนียว กับทรายหยาบ  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
6.70