สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bang Phae(Bph)      บางแพ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4011107  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
20-40  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
20.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
40.00  
ชื่อชั้นดิน  
Bssg  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Cambic horizon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
22.80  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
52.30  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
24.90  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
1.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
6.80  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
5.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
3.70  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
5.90  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทรายแป้ง  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินเหนียว กับ ทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
5.20