สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chai Badan(Cd)      ชัยบาดาล
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4022223  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
0-20  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
20.00  
ชื่อชั้นดิน  
Ap  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Mollic epipedon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
12.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
63.60  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
24.40  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
1.70  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
1.70  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
1.90  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
2.60  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
4.10  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทรายแป้ง  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนเหนียว กับทรายหยาบ  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
6.00