สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Trat(Td)      ตราด
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
2-13705  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
0-11  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
11.00  
ชื่อชั้นดิน  
Ap  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Ochric epipedon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
47.70  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
33.70  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
18.60  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
.50  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
8.90  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
21.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
16.70  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทรายหยาบ  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนเหนียว กับทรายหยาบ  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
.80