สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Dan Khun Thot(Dk)      ด่านขุนทด
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
0-18  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
18.00  
ชื่อชั้นดิน  
A1  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Ochric epipedon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
87.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
10.80  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
2.00  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
4.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
33.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
.50  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
49.00  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ทราย  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ทรายปนดินร่วน  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
.10