สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Renu(Rn)      เรณู
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4/17635  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
110-140  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
110.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
140.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.35  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.50  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
1.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
30.90  
คาร์บอนในดิน (%)  
.07  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.40  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.00  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
9.90  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
10.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
8.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
35.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
12.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
9.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
25.50  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล