สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Don Chedi(Dc)      ดอนเจดีย์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pj 141  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
115.00  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
115.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
115.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.05  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.90  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
4.60  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
57.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.14  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.80  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.50  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
3.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
5.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
3.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
52.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
74.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
45.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
31.85  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล