สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chatturat(Ct)      จตุรัส
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
54-120  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
54.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
120.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.60  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
1.70  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
95.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
201.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.27  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
17.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
13.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
1.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
32.20  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
4.50  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
36.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
32.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
98.20  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
98.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
88.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
32.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล