สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chumphon(Cp)      ชุมพร
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pa-633  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
75-100+  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
75.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
100.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.60  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.60  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
1.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
91.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.26  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.60  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
15.20  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
16.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
8.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
17.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
15.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
8.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
17.00