สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chachoengsao(Cc)      ฉะเชิงเทรา
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
33798.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
125-165  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
125.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
165.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.00  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.60  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
31.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
608.40  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.86  
ไนโตรเจน (%)  
.08  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
5.89  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
24.82  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
1.56  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
14.00  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
46.27  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
7.73  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
54.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
19.87  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
42.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
86.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
18480.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล