สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bacho(Bc)      บาเจาะ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-93  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
106.00  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
106.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
106.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.20  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.20  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
6.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
10.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.11  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.32  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.32  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.02  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.13  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
.79  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
1.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
2.59  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
1.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
21.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
44.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
31.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
6.30