สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Pak Chan(Pac)      ปากจั่น
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pd-24  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
42-75  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
42.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
75.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.30  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
5.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
44.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.87  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.36  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
.86  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
15.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
16.66  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
10.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
18.50  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
8.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
5.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
26.60