สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chatturat(Ct)      จตุรัส
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
43-54  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
43.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
54.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.35  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.50  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.60  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
43.60  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
169.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.18  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
14.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
12.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
1.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
28.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
5.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
33.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
31.10  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
98.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
91.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
85.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
20.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล