สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chachoengsao(Cc)      ฉะเชิงเทรา
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
33797.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
70-125  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
70.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
125.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.30  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
6.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
507.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.18  
ไนโตรเจน (%)  
.04  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
4.39  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
19.18  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
1.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
8.00  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
32.87  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
8.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
41.27  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
18.67  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
38.80  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
80.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
10560.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล